Bestyrelse
Vedtægter
Datastuens historie
Stemnings billeder
Vejledning til kort
Kontakt foreningen


 

Vedtægter

for foreningen

Haarby Datastue

§1.

Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Haarby Datastue.
Foreningens hjemsted er Assens Kommune.

§2.

Formål.
Foreningens formål er at vejlede og rådgive seniorer (60+),
pensionister og efterlønsmodtagere i at bruge computer og it.

§3.

Medlemskredsen.
Medlemmer er vejledere i datastuen og øvrige, der støtter foreningens
formål.

§ 4.

Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af Danske Seniorer.
Foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger må
ikke være i modstrid med hoved- og kredsorganisationens
vedtægter og regler.

§ 5.

Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den holdes hvert år i marts måned og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag i datastuen eller ved skriftlig indkaldelse via e-mail. På generalforsamlingen udpeges en referent. Referatet underskrives af dirigent og sekretær. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 3 og 2 ad gangen. Desuden vælges en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant hvert år. Alle valg og beslutninger på generalforsamlinger og i bestyrelsen vedtages med et flertal af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vedtægtsændringer skal vedtages med 3/4 flertal på en generalforsamling.

§6.

Dagsorden.
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles
 1.    Valg af dirigent.
 2.    Valg af referent.
 3.    Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
 4.    Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 5.    Indkomne forslag, meddelelser m.v.
 6.    Fastsættelse af kontingent.
 7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8.    Valg af bestyrelsessuppleant.
 9.    Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10.   Eventuelt.
 Under punktet ”Eventuelt” kan intet vedtages.
 Forslag, som medlemmer eller bestyrelse ønsker behandlet på
 generalforsamlingen,
 skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet afholdes.

§7.

  Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det og
motiverer det skriftligt ved en dagsorden, som de ønsker behandlet.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden
senest en måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes holdt.
Forslag må ikke indeholde emner, der er i strid med foreningens
formålsparagraf. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling
jævnfør § 5.

§8.

Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab.
Ved en af disses fravær medunderskriver næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer.

§9

Bestyrelsens opgaver.
Bestyrelsen leder foreningen og konstituerer sig selv med formand,
næstformand og kasserer og evt. en sekretær.
Bestyrelsen sørger for, at der foreligger referat af beslutninger.
Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg.

§10.

Kassererens og revisorers forpligtelser.
Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab herfor.
Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden.
Regnskabet følger kalenderåret, og kassereren aflægger det
reviderede regnskab til godkendelse på de ordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen og revisoren har ret til at foretage uanmeldt revision.
Ved al revision skal formanden være til stede.
På nær en nødvendig driftskapital skal foreningens formue være
indsat i et pengeinstitut.

§11.

Opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdelse af en
ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte
stemmer for foreningens opløsning.
Ved foreningens opløsning tilfalder likvide midler og materialer
Strandgårdens Støtteforening, Strandgade 81, 5683 Haarby.
Såfremt Strandgårdens Støtteforening ved foreningens opløsning
ikke eksisterer, overlades det til den til enhver tid siddende
bestyrelse at træffe afgørelse om til hvilket socialt formål
tiloversblevne midler skal tilfalde idet bemærkes, at beløbet skal
gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtagere til gode.
Således vedtaget på generalforsamling den 13. marts 2014.
Herefter er alle andre vedtægter og regler for foreningen ugyldige.